Voorzitter MBO Colleges Airport en Amstelland

Coert Pen 0206470201
icoon mail
Mail mij
deze vacature
icoon delen
Deel deze vacature
icoon vragen
Vragen?
Neem contact op
Min aantal FTE 1,0 FTE
Plaatsnaam Hoofddorp
Sluitdatum 31 mei 2023

DIT EN MEER GA JE DOEN

Een driehoofdige directie geeft leiding aan beide mbo-colleges en kent een onderlinge portefeuille verdeling. Naast de directievoorzitter staan de directeur Onderwijs (Albert-Jan Krikke) en de directeur Bedrijfsvoering (Ellen Hanselman). Uitgangspunt is een gezamenlijk en integrale verantwoordelijkheid vanuit de eigen aandachtsgebieden en expertise. Binnen de kaders van het ROC kan de directie op een zeer autonome manier richting geven aan de toekomst van de colleges. De directievoorzitter rapporteert aan lid raad van bestuur Bijjar Altalabani. Binnen de ROC geeft de directievoorzitter, als lid van het voorzitters-MT, samen met de overige voorzitters van de colleges en de raad van bestuur vorm en inhoud aan de ROCbrede afspraken op alle beleidsterreinen en de meerjarenstrategie en is hij/zij een sparringpartner voor zowel de voorzitters van de colleges als voor de raad van bestuur. Er zijn binnen de colleges Airport en Amstelland twee managementteams met in totaal 18 opleidingsmanagers, een programmamanager en een Practor Airport & Aviation. Gedeelde waardenopvattingen die invulling geven aan de visie op leiderschap en krachtig beroepsonderwijs, staan naar de toekomst toe centraal. De colleges hebben gemeenschappelijke stafdiensten die evenwichtig dienstbaar zijn aan beide mbo-colleges. De colleges en de directie, handelen zoveel mogelijk vanuit de gezamenlijk aanwezige kracht. Dit betekent maximaal inzetten op individuele en aanvullende kwaliteiten die aanwezig zijn binnen de directie, team van opleidingsmanagers en het team van de hoofden van de stafdiensten. Ook binnen de directie betekent dit dat er flexibiliteit is in de verdeling van onderwerpen en projecten. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de resultaten en successen van de colleges. Hij/zij stuurt vanuit een heldere visie en heeft oog voor vernieuwende initiatieven en ontwikkelingen, met aandacht voor de student. Samen met de collega’s wordt gewerkt aan de positionering en profilering van de mbo-colleges. De directievoorzitter geeft mede richting en uitvoering aan de strategische koers van ROC van Amsterdam – Flevoland en vertaalt deze naar de koers voor de colleges. De voorzitter geeft leiding aan de directie en aan een aantal opleidingsmanagers. Hij/zij is hierbij coachend, stimulerend en geeft ruimte aan de autonomie van de managers. De voorzitter is medeverantwoordelijk voor het onderwijs en zorgt met de directie en managers voor een continu proces van verbetering en innovatie. De voorzitter stuurt vanuit ruimte en vertrouwen aan op vernieuwingen die aansluiten bij de snel veranderende beroepsomgeving van de opleidingen. Zo hoort bij de voorzittersrol dat er wordt gebouwd aan bestaande samenwerkingsverbanden met instellingen en bedrijven en het initiëren en creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden, gericht op het verder brengen van het concept van co-creatie en de hybride leeromgeving. Vanuit zijn/haar rol participeert de directievoorzitter, zowel intern als extern, als lid of als voorzitter in diverse overlegplatforms en weet daarin verbindend te zijn en het college te representeren. Ook heeft de voorzitter een regisserende rol binnen het domein Transport, Luchtvaart & Logistiek van ROC van Amsterdam – Flevoland. Binnen het domein wordt gezamenlijk gewerkt aan kwaliteit en borging van onder andere examinering, onderwijsontwikkeling en innovatie.

Bedrijfsprofiel

Raad van Bestuur ROC van Amsterdam-Flevoland

 • de heer Edo de Jaeger (voorzitter)
 • de heer Bijar Altalabani
 • mevrouw Gaby Allard

Directie MBO college Airport en Amstelland

 • Vacature (voorzitter)
 • Ellen Hanselman (directeur bedrijfsvoering)
 • Albert-Jan Krikke (directeur onderwijs)

De MBO Colleges Airport en Amstelland

Innoveren en borgen: MBO College Airport & MBO College Amstelland vormen binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland bestuurlijk, organisatorisch en financieel een eenheid. Naar de buitenwereld toe (studenten, onderwijsinstellingen, lokale partners) is er ruimte voor een zelfstandige profilering en positionering, om zo onderscheidend te zijn op de markt. Elk MBO College heeft om die reden een eigen identiteit en missie. Met gezamenlijk meer dan 5.000 studenten, is er sprake van een substantiële schaal. Beide colleges, ieder met hun eigenheid, staan er goed voor en dienen verder te evolueren.

MBO College Amstelland bestaat in de huidige vorm sinds 2011. Een uniek MBO College met alleen niveau 4 opleidingen en sterk gericht op doorstroom naar het HBO. Op Amstelland is een solide cluster aan business studies actief. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, waarbij dit netwerk en de verbinding met de omgeving de komende jaren geïntensiveerd moet worden.

MBO College Airport is al sinds 1936 de vakschool voor de luchtvaart & reisbranche. Dynamisch en toonaangevend innovatief. Er is een sterke verbondenheid met de luchtvaartbranche, met veel verschillende ‘vak’ disciplines. Het college functioneert als one stop shop voor alle opleidingen die nodig zijn om de operatie op Schiphol -en andere airports- draaiende te houden. Er wordt samengewerkt met toonaangevende bedrijven zoals KLM, Transavia, TUI, Royal Schipholgroep, Koninklijke Luchtmacht en Royal Flora Holland. Ook wordt er intensief samengewerkt met Luchtvaart Community Schiphol. Het college zit midden in de actuele ontwikkelingen van de arbeidsmarktdynamiek en duurzaamheid zoals die, zoals regelmatig in de media verschijnt, momenteel binnen de luchtvaart ervaren wordt.

Voor beide MBO Colleges geldt dat internationalisering hoog op de agenda staat. Om innovatief te blijven in de toekomst is ook de drone opleiding Valkenburg aan de portefeuille toegevoegd. Ook volgt men de ontwikkelingen voor Lelystad Airport op de voet en biedt MBO College Airport op locatie Scala (Lelystad) alvast het portfolio aan luchtvaart-opleidingen aan.

Wat zijn de grote vraagstukken voor de komende jaren?

De colleges staan voor een aantal uitdagingen die de komende jaren aandacht zullen vragen:

 • Een van de vraagstukken is de positionering en profilering van de colleges gericht op de ontwikkeling en doorontwikkeling van partnerschap in de brede regio. Met betrekking tot Amstelland gericht op de profilering en zichtbaarheid in de regio en het Airport college heeft zich op een passende manier te verhouden tot de transitie in de luchtvaart (met oog voor werkgeverschap en duurzaamheid);
 • Marketing en communicatie als thema met oog voor de instroom en ontwikkeling van studentenaantallen, het verstevigen van partnerschap met toeleverende scholen en de innovatie en vormgeven van Leven Lang Ontwikkelen;
 • Investeren in de pedagogische kwaliteit van het mbo met oog voor inclusie en het terugdringen van de uitval;
 • Het vergroten van de flexibiliteit en de wendbaarheid van de organisatie, waardoor beide colleges in staat zijn om in te spelen op externe ontwikkelingen zoals digitalisering, vernieuwende onderwijsvormen en de al eerder genoemde thema’s

van arbeidsmarktontwikkeling en Leven Lang Ontwikkelen.

De professionele cultuur kenmerkt zich door openheid, werken vanuit vertrouwen en verbondenheid. In het kader van de brede nieuwe meerjarenstrategie van ROC van Amsterdam-Flevoland wordt gestuurd op het zijn van een inclusieve leergemeenschap.

Er is altijd ruimte voor het gesprek met elkaar. Er wordt geluisterd naar wat er leeft onder

de medewerkers en belangrijke besluiten worden breed gedragen. De colleges zijn ambitieus en wendbaar en lopen graag voorop. Men is trots op de mbo-colleges, studenten en collega’s. De nieuwe voorzitter van de directie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en doorontwikkeling van deze cultuurwaarden in de mbo-colleges. De voorzitter heeft ook op organisatieniveau een belangrijke rol samen met de andere voorzitters en de raad van bestuur.

Stichting ROC van Amsterdam – Flevoland

De colleges maken onderdeel uit van de stichting ROC van Amsterdam – Flevoland die  bestaat uit twee onderwijsinstellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs: het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan op negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland biedt zo’n 130 opleidingen op drie mbo-colleges: twee in Almere en een in Lelystad. Het onderwijs is kleinschalig georganiseerd. Een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is.

Nadere informatie over de college, het ROC van Amsterdam – Flevoland en het strategisch beleidsplan vind u op:

DIT VERWACHTEN WE VAN JOU

Liefde en waardering voor MBO onderwijs in de breedste zin. Ruime kennis en ervaring in een bestuurlijke context (onderwijs, bedrijfsleven) met een visie op de actuele ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en vakontwikkeling in relatie tot onderwijs. Gewend om als boegbeeld en ambassadeur naar buiten op te treden en een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Kandidaten voelen zich vanuit ervaring comfortabel om politiek-strategisch te handelen, in de samenwerkingsrelatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Academisch denk- en werkniveau. Eigenschappen: – inspirerende persoonlijkheid die op een enthousiasmerende manier zelfstandige professionals weet aan te sturen; – beschikt over een sterk analytisch vermogen, gecombineerd met een resultaatgerichte en besluitvaardige houding met oog voor balans; is bewezen goed in het verankeren van genomen besluiten; – is reflectief sterk en brengt waar nodig het vermogen om te vertragen in; – iemand met lef, die kansen herkent en buiten de lijntjes durft te kleuren; – een natuurlijke verbinder tussen teams, tussen beide colleges en met de buitenwereld, het werkveld; – als persoon ondernemend en zoekt van nature makkelijk (potentiële) partners in het veld op; – stevige, toegankelijke gesprekspartner voor de verschillende geledingen op de diverse niveaus; – omgevingssensitief, communiceert soepel en is oplossingsgericht. Door het multiculturele karakter van de omgeving en de school is diversiteit en inclusie vanzelfsprekend. Dit impliceert dat studenten, medewerkers en leidinggevenden het natuurlijke vermogen hebben hiermee om te gaan. Kandidaten beschikken daarom over competenties die hierbij ondersteunend zijn zoals: inlevingsvermogen, luisteren en vragen stellen, nieuwsgierig en omgevingsbewust zijn, een open mind, flexibiliteit, zelfreflectie en assertiviteit.

MEER DAN ALLEEN GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN

De werkwereld om je heen verandert continu. Daarom zetten wij vol in op je ontwikkeling. Trainingen, opleidingen, workshops… wat jij nodig hebt, maken wij mogelijk. Daarnaast kun je rekenen op doorgroeikansen en prima arbeidsvoorwaarden.

 • Een salaris in schaal 16 (cao mbo) van maximaal € 8.504 bruto per maand, als je fulltime werkt
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Ruime vakantieregeling
 • Deelname aan het ABP pensioen
 • Doorgroeikansen binnen de organisatie
 • Een reiskostenvergoeding

Niet meer wachten, maar reageren

MBO College Airport en Amstelland heeft Holtrop Ravesloot gevraagd de recruitment voor de voorzitter directie op zich te nemen. Na een voorselectie door Holtrop Ravesloot, vinden de gesprekken plaats in twee fases: kennismaking en selectie. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op collegeniveau waarna een selectiegesprek wordt gehouden met de Benoemingsadvies Commissie. 

Selectieproces binnen het ROC

 •  Cv-presentatie 9 juni
 • Kennismaking directieleden 12 juni
 • Kennismaking delegatie MBO Colleges 14 juni
 • Selectiegesprek BAC 22 juni
 • Arbeidsvoorwaardengesprek, opzegtermijn en benoeming (het doel is de procedure af te ronden voor 1 juli 2023)

In het eindstadium van de procedure wordt mogelijk gebruik gemaakt van een assessment.

Solliciteren 

Deze procedure wordt vanuit Holtrop Ravesloot uitgevoerd door de volgende personen. Gerald Knol/Hans van de Velde (partners) en Coert Pen (research consultant). Je kunt je sollicitatie opsturen naar coert.pen@holtropravesloot.nl.

Hier ga je werken

MBO College Airport richt zich op studenten die hun vleugels uit willen slaan in de luchtvaartsector. Of iemand nou de kant op wil van Vliegtuigtechniek, Travel & Hospitality of Logistieke Dienstverlening, wij hebben de juiste opleiding, op elk gewenst niveau. We werken intensief samen met bedrijven als KLM, Swissport en Expeditors. Studenten leren echt de praktijk kennen en maken zo een vliegende start.

Bij MBO College Amstelland ligt de focus op studenten die de ambitie hebben om door te stromen naar het hbo of meteen aan het werk willen. Een kleine, moderne school waar we vernieuwend onderwijs geven aan studenten op niveau 4. Het onderwijs is internationaal georiënteerd. Een aantal van onze opleidingen geven we in het Nederlands én Engels. Veel studenten kiezen dan ook voor een stage in het buitenland.

Beide mbo-colleges vallen onder één directie en delen de staf en ondersteuning. Vanuit deze intensieve samenwerking versterken we elkaar én leren we van elkaar.

Over het ROC van Amsterdam – Flevoland

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam – Flevoland heeft bij elkaar twaalf mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad. Het roc biedt onderwijs aan 36.000 mbo-studenten, 3.300 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 6.500 deelnemers aan overige educatie (waaronder inburgering en volwassenen). Bij het roc werken in totaal ca. 4.000 medewerkers.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is een onderwijsorganisatie waar ruim 180 nationaliteiten iedere dag welkom zijn en samen leren, ook van elkaars verschillende achtergronden. Voor iedereen geldt hetzelfde respect en elke collega draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten voor de inclusieve Nederlandse samenleving.

Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges kleinschalig georganiseerd; een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student. We streven elke dag naar het allerbeste onderwijs. Iedereen is welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van studenten. We leren van elkaars achtergronden, gaan mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen waar nodig. Dit doen we in een sfeer van vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen. Van prettig en respectvol met elkaar samenwerken. Kijken waar het beter kan en dat vervolgens ook doen. Want ook dat hoort bij een organisatie die overal de beroepspraktijk ademt.

icoon delen
Deel deze
vacature
icoon vragen
Vragen?
Neem contact op

Coert Pen 0206470201

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?

Stap 1

Het eerste contact

Wij bekijken je sollicitatie zorgvuldig en binnen twee tot drie weken na de sluitingsdatum van de vacature nemen we telefonisch of per mail contact met je op.

Stap 2

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We gaan inhoudelijk in op je cv en de vaardigheden die je nodig hebt voor de functie. Op die manier komen we te weten of jij die enthousiaste professional bent die wij zoeken en of de functie bij je past.

Stap 3

Het tweede gesprek

Is er een klik? Dan word je uitgenodigd voor een tweede gesprek. Voor sommige functies vragen wij je ook een capaciteitentest of een assessment te doen. De uitkomsten hiervan worden telefonisch door één van onze loopbaanadviseurs met je besproken. In het tweede gesprek hebben we het naast de uitkomsten van het assessment ook uitgebreider over de inhoud van de functie, het team en natuurlijk over jou.

Stap 4

Een voorstel

Vaak zijn twee gesprekken voldoende voor ons om een goed beeld te krijgen. Als we beiden enthousiast zijn dan doen we je graag een aanbod bestaande uit een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.

Stap 5

Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Iedereen die bij ons komt werken dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. Wij zorgen ervoor dat je deze gemakkelijk kunt aanvragen.

Stap 6

Contract

Als we alle informatie binnen hebben ontvang je van ons een arbeidsovereenkomst en gaan we aan de slag om te zorgen voor een warm welkom als je start.